Thông báo

THÔNG BÁO NĂM 2018:

- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download                                                        07:56:22 - 18/04/2018

- Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download                                                                                                   10:20:00 - 04/04/2018

- Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download    17:17:09 - 09/03/2018   

 - Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download                                                                        15:24:30 - 16/03/2018

 - Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download                                                                                                 09:55:30 - 19/03/2018

 

THÔNG BÁO NĂM 2017:

 -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

 -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

 -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
 -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
 -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
 -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
 -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
 - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
     + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
     + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
     + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
     + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
     + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
     + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
     + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
     + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

- Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
     + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
     + Giấy Ủy quyền Download

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
     + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
     + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
     + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

- Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
     + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
     + Mẫu giấy Ủy quyền Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2016:  
- Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
- Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
-  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
- Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
-  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
           + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
           + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2015: 
  - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
    (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
     Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
     Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
  - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
  - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
    (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
  - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
  - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

THÔNG BÁO NĂM 2014: 
- Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
- Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

 

THÔNG BÁO NĂM 2013: 
- Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
- Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng