• - Điều lệ Công ty cổ phần Thiết Bị Điện đã điều chỉnh ngày 27/3/2017 Tải về
 • - Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Tải về Xem chi tiết    
 • - Báo cáo thường niên năm 2016. Tải về
 • - Báo cáo thường niên năm 2014. Tải về Xem chi tiết    
 • - Báo cáo thường niên năm 2013. Tải về
 • - Báo cáo thường niên năm 2012. Tải về
 • - Báo cáo thường niên năm 2009. Tải về Xem chi tiết    
 • - QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ Tải về Xem chi tiết    

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
      - Ông Nguyễn Trọng Tiếu     - Chủ tịch HĐQT 
      - Ông Phạm Tuấn Anh       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Phan Ngọc Thảo       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Cao Hoàng Phát       - Thành viên HĐQT 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu      - Thành viên HĐQT   

  BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2017 
     - Bà Vũ Thanh Hương - Trưởng Ban Kiểm Soát 
     - Ông Thái Văn Đung - TV Ban Kiểm Soát 
     - Ông Phan Hồng Kỳ - TV Ban Kiểm Soát 

  BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
      - Ông Phan Ngọc Thảo    - Tổng giám đốc. 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu   - Phó Tổng Giám đốc tài chính 
      - Ông Cao Hoàng Phát     - Phó Tổng Giám đốc kinh doanh 
      - Ông Phạm Ngọc Bích    - Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật 
      - Ông Nguyễn Đức Bình   - Phó Tổng Giám đốc sản xuất. 

  KẾ TOÁN TRƯỞNG 
      - Ông Nguyễn Văn Hiếu 

      - Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Thiết Bị Điện.
      - Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBD về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật

 • - Thông báo

  THÔNG BÁO NĂM 2018:

  - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn ngày 17/04/2018 Download                                                        07:56:22 - 18/04/2018

  - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Download                                                                                                   10:20:00 - 04/04/2018

  - Hồ sơ chốt danh sách cổ đông và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 Download    17:17:09 - 09/03/2018   

   - Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu CK của cổ đông lớn Download                                                                        15:24:30 - 16/03/2018

   - Hồ sơ thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông Download                                                                                                 09:55:30 - 19/03/2018

   

  THÔNG BÁO NĂM 2017:

   -  Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ Download

   -  Thông báo thay đổi đường dẫn Website công ty Download

   -  Thông báo tạm ứng Cổ tức năm 2017 Download
   -   Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Download
   -  Thư mời hợp tác của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - Gelex Download
   -  Công bố thông tin về Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán A&C Download
   -  Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
   - Thông báo niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Download
       + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Download
       + Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Bản Cáo bạch Công ty cổ phần Thiết bị điện Download
       + Danh sách văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Download
       + Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2016 Download
       + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 Download
       + Báo cáo tài chính năm 2015 Download

  - Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016 Download
       + Giấy Đề nghị chi tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản Download
       + Giấy Ủy quyền Download

  - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  Download
       + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download
       + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Download

  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  Download
       + Mẫu giấy Đề nghị chuyển khoản Download
       + Mẫu giấy Ủy quyền Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2016:  
  - Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016  Download
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Download
  - Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ Download
  - Công bố thông tin tháng 11/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  -  Công bố thông tin tháng 8/2016:Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Download
  - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hửu Download 
  - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 
  - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  Download 
  -  Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015  Download 
             + Giấy đề nghị trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
             + Giấy ủy quyền về việc lĩnh tiền cổ tức năm 2015 Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2015: 
    - Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng Download 
      (Bản cáo bạch Công ty cổ phần thiết bị điện - THIBIDI Download
       Giấy đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm Download
       Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần Download  
    - Thông báo ngày 15/4/2015 về việc Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS Download 
    - Thông báo về việc chi cổ tức năm 2014 Download 
      (Giấy đề nghị chi trả cổ tức bằng chuyển khoản Download
    - Báo cáo thay đổi điều lệ theo thông tư 121/2012/TT-BTC Download 
    - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Download
    - Thông báo về việc bầu thay thế 1 thành viên Ban kiểm soát, Nhiệm kỳ 2013 - 2018. Download  

  THÔNG BÁO NĂM 2014: 
  - Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Download 
  - Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán. Download

   

  THÔNG BÁO NĂM 2013: 
  - Thông báo về việc chia cổ tức năm 2013. Download 
  - Thông báo về việc thay đổi chức danh và người đại diên Công ty. Download

   

 • - BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  BÁO CÁO NĂM 2017:

  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 

  2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty  6 tháng đầu năm 2017 

  BÁO CÁO NĂM 2016:

   1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 

   2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 

  BÁO CÁO NĂM 2015:

  1.Báo cáo quản trị Công ty năm 2015 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 

  BÁO CÁO NĂM 2014:

  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2014. 

  2. Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014. 
  BÁO CÁO NĂM 2013:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2013. 

  BÁO CÁO NĂM 2012:
  1. Báo cáo quản trị Công ty năm 2012. Đối tác

Hỗ trợ khách hàng