ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017 

-  Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm Thẻ biểu quyết 
            các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 
-  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
-  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 
- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017  
     + Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     + Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2017 
     +  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2017 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 
-Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Tổng hợp kết quả kiểm phiếu Biểu quyết 
   các nội dung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016  
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016  
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016 
  - Biên bản tổng hợp kiểm phiếu biểu quyết  
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
  - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 
  - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   
  - Báo cáo tài chính năm 2015 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2015 
  - Nghị quyết  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 
  - Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 
  - Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 

 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng