BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỊNH KỲ

1. Năm 2017

 Phân tích biến động lợi nhuận năm 2017 

 Báo cáo tài chính năm 2017 (chưa xoát sét )

 Báo cáo tài chính Quý IV (chưa xoát sét )

Báo cáo tài chính Quý III (chưa xoát sét )

- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã xoát sét )  

- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (chưa xoát sét )  
- Báo cáo tài chính Quý II năm 2017 (chưa xoát sét)  
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

2. Năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016
- Giải trình biến động lợi nhuận 
- Báo cáo tài chính Quý IV năm 2016 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 9 tháng năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý III năm 2016 
- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2016 

3. Năm 2015 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc năm tài chính năm 2015 
- Báo cáo tài chính năm 2015 
- Báo cáo kết quả kinh doanh giữa niên độ ngày 30/9/2015 
- Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 
- Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 

4.Năm 2014 
- Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 
- Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2014. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. 

5. Năm 2013 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013. 
- Báo cáo tài chính năm 2013. 
- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013. 

6. Năm 2012  
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012. 
- Báo cáo tài chính năm 2012. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012. 

7. Năm 2011 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011. 
- Báo cáo tài chính năm 2011. 

8. Năm 2010. 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010. 
- Báo cáo tài chính năm 2010. 

9. Năm 2009 
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. 
- Báo cáo tài chính năm 2009. 

10. Năm 2008 
- Báo cáo tài chính năm 2008. 

Đối tác

Hỗ trợ khách hàng